Spaaractie

Leifheit

Spaar voor handige schoonmaakproducten van Leifheit!

Bij Hoogvliet spaar je nu voor hoge korting (tot wel 63%!) op schoonmaakproducten van Leifheit. Bij iedere €10,- aan boodschappen ontvang je een spaarzegel en schaf extra voordelig de schoonmaakproducten van Leifheit aan.

Bekijk spaaractie

Winacties

leifheit winactie

Win 1 van de 10 schoonmaakpakketten van Leifheit.

Test jouw geheugen door alle handige schoonmaakproducten van Leifheit te vinden. Speel de memory game, laat je gegevens achter en maak kans op 1 van de 10 Leifheit schoonmaakpakketten. Meedoen kan van woensdag 28 februari t/m dinsdag 12 maart 2024.

Speel mee

Milka

Koop & Krijg een gepersonaliseerde song van Snelle! 

Koop een Milka chocolade product met een streepjescode en maak kans! Ontvang een gepersonaliseerde video van Snelle met jouw persoonlijke boodschap. 

  Bekijk actie

Actievoorwaarden

 

Voorwaarden Hoogvliet winactie Milka X Snelle

Algemeen:

 • Deze actie is geïnitieerd door Hoogvliet BV te Bleiswijk (hierna: Hoogvliet).
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.
 • Hoogvliet is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal alsdan zo snel mogelijk op de website geplaatst worden onder vermelding van de datum van wijziging, dan wel anderszins gecommuniceerd worden.
 • Hoogvliet kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten.
 • Vragen en of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen per e-mail worden gericht aan klantenservice@hoogvliet.com.
 • Hoogvliet handelt met dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Hoogvliet, alsmede voor op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokkenen bij deze actie.
 • Minimale leeftijd van deelname is 18 jaar.

 

Deelname:

 • De looptijd van de actie is van week 5 t/m week 15 2024.
 • De Actie maakt gebruik van generatieve kunstmatige-intelligentietechnologie, d.w.z. een kunstmatige-intelligentiechatbot van een toonaangevende externe dienstverlener ("AI-platform") om een gepersonaliseerde song met bijbehorende video  (de "Output") te genereren waarvan je kan genieten. Andere soorten kunstmatige-intelligentietechnologie kunnen ook worden gebruikt om de Output te genereren.  De Actie, inclusief het aspect van de toepassing van kunstmatige-intelligentietechnologie om de Output voor je te genereren, wordt beheerd door onze partners.
 • Bij iedere aankoop van een Milka chocolade product met een streepjescode op de verpakking, kan je deelnemen aan deze Actie. Om deel te nemen aan de Actie en de Output te verkrijgen, klik je eenvoudig op winmetmilka.nl en wordt u doorgestuurd naar de microsite van de Actie of ga je rechtstreeks naar snelle.milka.nl waar u zich kunt registreren door uw naam, e-mailadres en geboortedatum op te geven.
 • Nadat je bent geregistreerd, word je gevraagd om antwoorden te geven op een standaard, vooraf ingesteld vragenlijstsjabloon ("Inputs") voor het maken van de Output: een gepersonaliseerde video van Snelle met jouw persoonlijke boodschap voor degene aan wie je je boodschap wil geven.

 • De nickname of voornaam van de persoon voor wie je de Output genereert en jouw relatie met hen (bv. mama, Puck, Rik… en collega, familie of vriend).
 • Je bericht aan diegene (in ongeveer 50 tot maximaal 100 tekens).

 

Alle gevraagde informatie moet worden opgegeven om door te kunnen gaan naar de volgende stappen.

 • Op basis van jouw Inputs zullen de diensten van een toonaangevend AI-platform door onze partners worden gebruikt om de Output voor je te genereren.
 • Zodra alle Inputs ontvangen zijn, kun je de Output downloaden en delen met de persoon voor wie deze is gegenereerd.
 • Per streepjescode in combinatie met een e-mailadres kan er maar 1 keer een gepersonaliseerde song gegenereerd worden. Het totale aantal te genereren songs gedurende de gehele actie is beperkt tot einde voorraad.

 

Winnaars:

 • De winnaar wordt bepaald door Milka, Mondelez International.
 • Per streepjescode in combinatie met een e-mailadres kan er maar 1 keer een gepersonaliseerde song gegenereerd worden. Het totale aantal te genereren songs gedurende de gehele activatie is beperkt tot einde voorraad.

 

Prijzen:

 • De winnaar krijgt een gepersonaliseerde Snelle song (gegenereerd met behulp van AI).
 • Er zullen geen producten of fysieke prijzen worden weggegeven.

Aansprakelijkheid:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Hoogvliet aan het beheer van haar website en haar Facebookpagina besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Hoogvliet is niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen, het disfunctioneren, of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de app, website of Facebookpagina of links naar de websites van derden.
 • Hoogvliet, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Hoogvliet betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie.
 • Hoogvliet is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook.
 • Hoogvliet is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie of verdere gebruikmaking van de prijs.
 • Door deel te nemen aan de actie, bevestig je, ga je ermee akkoord en erken je dat:
 1. Je 18 jaar of ouder bent, in Nederland woont en een geldig wettelijk recht hebt om te verblijven in Nederland.
 2. Je de volledige actievoorwaarden gelezen hebt en deze begrijpt en je ermee instemt zich te houden aan de inhoud ervan. U aansprakelijk gesteld kan worden voor het niet naleven van de genoemde voorwaarden, regels, voorschriften, instructies, toepasselijke wetten of methoden.
 3. Je vrijwillig hebt deelgenomen aan de actie.
 4. Jouw Inputs niet beledigend, discriminerend, misbruikmakend, obsceen, politiek, religieus, denigrerend, of aanzettend tot haat of geweld of op enigerlei wijze kleinerend zijn. Jouw Inputs voldoen aan alle wettelijke, ethische en morele normen, en jouw Inputs bevatten en/of maken geen inbreuk op het intellectuele eigendom van derden. Mondelez International en al haar filialen, werknemers, directieleden, vertegenwoordigers en agenten zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor dergelijke Inputs die door jou worden gedeeld.
 5. Je je ertoe verbindt dat je de Output genereert met de bonafide bedoeling om een unieke en op maat gemaakte niet-commerciële geschenkervaring aan te bieden. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in verband met eventuele Inputs uitsluitend bij jou liggen. Je begrijpt dat je de Output niet mag verkopen of anderszins mag exploiteren voor commerciële doeleinden of anders dan in overeenstemming met deze Actievoorwaarden.
 6. Je begrijpt dat jouw deelname aan deze actie jou of de persoon voor wie je de Output genereert, geen recht geeft op enig intellectueel eigendomsrecht in of op de Output. Je doet afstand van elk eigendomsrecht of claim op de gecreëerde Output en begrijpt dat er geen rechten of titels in of op de Output worden verleend aan jou of de persoon voor wie je de Output genereert.
 7. Je erkent dat generatieve kunstmatige technologie die wordt toegepast voor het genereren van de Outputs in staat is om fouten te genereren, last kan hebben van bugs en/of feitelijk onjuiste of vervormde Outputs kan opleveren ("Hallucinaties"). Hallucinaties kunnen overtuigend lijken en kunnen moeilijk te detecteren zijn. Aangezien de Output die via het AI-platform wordt gegenereerd afhankelijk is van de door jou verstrekte Inputs, bevestig je dat jouw Inputs voldoen aan de hierin vermelde voorwaarden en stem je ermee in om de risico's te begrijpen die inherent zijn aan het gebruik van Generatieve AI. Mondelez International is niet verantwoordelijk voor en wijst alle aansprakelijkheid af voor hallucinaties of onjuiste Outputs en geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid van de Outputs.
 8. Je begrijpt dat onze partners een bestaand AI-platform gebruiken om de Output voor jou te genereren op basis van de Inputs en gebruiksvoorwaarden van een dergelijk AI-platform. Mondelez International en onze partners zijn niet verbonden aan het AI-platform en de diensten van het AI-platform dat voor de Actie wordt gebruikt, worden over het algemeen door het AI-platform beschikbaar gesteld voor doeleinden zoals de Actie. Inputs/Outputs worden naar de servers van het AI-platform gestuurd waar het wordt opgeslagen en continu wordt gebruikt om het AI-model te trainen. Het AI Platform kan ook worden gedistribueerd in de vorm van een open-source trainingsset die andere ontwikkelaars kunnen gebruiken. Een dergelijk AI-platform kan de door jou gedeelde Inputs/Output die door jou is gegenereerd, opslaan en gebruiken. U gaat ermee akkoord dat Mondelez International alle gegevens of informatie die door jou worden verstrekt als Inputs voor het AI-platform mag gebruiken om zonder beperking te worden gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven.

Intellectuele Eigendomsrechten:

 1. Alle rechten, aanspraken en belangen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de intellectuele eigendomsrechten, op de Output of op het promotiemateriaal(en) met betrekking tot de Actie berusten uitsluitend, exclusief en te allen tijde bij Mondelez International. Mondelez International of een andere persoon of entiteit die in dit verband door Mondelez International is aangeduid, heeft het recht om de Output of enige informatie die is verzameld door jouw deelname aan de Actie, te ontvangen in welk medium dan ook, te gebruiken voor al haar toekomstige promoties, marketing, publiciteit, consumentenonderzoek en/of enig ander gerelateerd doel, zonder enige toestemming en/of betaling aan jou of de persoon voor wie de Output is gegenereerd. Noch jij, noch de persoon voor wie je de Output hebt gegenereerd, heeft enige intellectuele eigendomsrechten op de Output die in de Actie is gemaakt
 2. Je doet afstand van elk eigendomsrecht of elke claim die je zou kunnen hebben in of op de gecreëerde Output, en de Output is exclusieve eigendom van Mondelez International. Je verleent Mondelez International hierbij een eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, sub-licentieerbare, wereldwijde licentie om de Output (en/of enig intellectueel eigendomsrecht in de Output en in jouw Input) te gebruiken voor zover nodig voor deze Actie en/of gerelateerde doeleinden. Je geeft Mondelez International toestemming om de Output te gebruiken in elk medium en op elke manier die zij geschikt acht voor het doel of de doeleinden die verband houden met de Actie.

Reclame:
Door deel te nemen aan de actie, geef je Mondelez International de toestemming om jouw naam en al het andere materiaal dat je hebt verstrekt, werd doorgegeven of gemaakt met betrekking tot de actie ("Publiciteitsmateriaal") te gebruiken voor consumentenonderzoek, publiciteit, promotie, reclame, marketing en/of andere gerelateerde doeleinden. Je gaat er verder mee akkoord dat Mondelez International het recht heeft om de Output te publiceren voor alle communicatie, promoties, evenementen of andere acties met betrekking tot Mondelez International en haar merken. Je gaat ermee akkoord dat Mondelez International de volledige eigendom heeft van het Publiciteitsmateriaal, met inbegrip van het auteursrecht en het intellectuele eigendom ervan, en dat het deze voor publicitaire doeleinden mag gebruiken. Dit gebruik omvat, maar is niet beperkt tot, illustraties, bulletins, tentoonstellingen, videobanden, herdrukken, reproducties, publicaties, advertenties en promotie- of educatief materiaal in elk medium dat nu bekend is of later wordt ontwikkeld, inclusief internet. Je erkent dat je geen vergoeding zal ontvangen voor het gebruik van het Publiciteitsmateriaal, en je vrijwaart hierbij Mondelez International, onze agenten en rechtverkrijgenden van alle claims die kunnen voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met dergelijk gebruik.

Privacybeleid:
Mondelez International zal de persoonsgegevens van de deelnemers niet verkopen, verhuren, overdragen of anderszins openbaar maken aan derden, anders dan zoals expliciet beschreven in deze actievoorwaarden en in het Privacybeleid van Mondelez International dat hier te vinden is: Privacy Notice | Europe | Mondelēz International, Inc. (mondelezinternational.com)

Prijswinnaars